Opći uslovi poslovanja

Korištenje usluga i sadržaja internet stranice www.shoptel.ba (u daljem tekstu: „Shoptel“) omogućava Vam kompanija Pin d.o.o. u skladu sa niže navedenim OPĆIM USLOVIMA POSLOVANJA/USLOVIMA KORIŠTENJA (u daljem tekstu: „Uslovi“). Web stranica www.shoptel.ba je vlasništvo privrednog društva Pin d.o.o.

Podaci o kompaniji:

Pin d.o.o. Sarajevo
Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
71000 Sarajevo

Društvo je registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu
MBS: 65-01-0773-13
ID: 4201923640002
PDV: 201923640002
Bankovni račun: Raiffeisen BANK 1610000136950043
E-mail: info@shoptel.ba
Tel: +387 33 688 765
Web stranica: www.shoptel.ba

Niže navedeni OPĆI USLOVI POSLOVANJA/USLOVI KORIŠTENJA se, bez izuzetka, primjenjuju na sve sadržaje i usluge sa web stranice www.shoptel.ba.

Ovim Uslovima se propisuju uslovi i pravila za Krajnje korisnike (u daljem tekstu označeni kao: „Kupci“ ili „Potrošači“ ili „Krajnji korisnici“) i odnose se na korištenje web stranice www.shoptel.ba i usluge koje pruža Pin d.o.o. u okviru svojih registrovanih djelatnosti. Pojmovi „Kupac“, „Potrošač“ ili „Krajnji korisnik“ u svim gramatičkim oblicima i izvedenicama, jednini i množini se koriste ravnopravno i imaju isto značenje u smislu ovih Uslova.

U smislu ovih Uslova, Potrošač je:
– u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015) – svako fizičko lice koje kupuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva, odnosno
– u skladu sa Zakonom potrošača RS („Službeni glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 i 44/2018) – fizičko lice koje kupuje, poručuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje potrebe i za potrebe svog domaćinstva ili kome je upućena ponuda za robu ili uslugu.

Odredbe ovih Uslova se primjenjuju isključivo na navedenu kategoriju kupaca, tj. potrošače kako je to iznad definisano.

Korištenjem web stranice smatra se da Krajnji korisnici iskazuju svoje slaganje sa Općim uslovima poslovanja/Uslovima korištenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te iskazuju svoj pristanak na korištenje web stranice www.shoptel.ba u skladu sa istima.

Smatra se da su Krajnji korisnici pročitali ove Uslove, da su upoznati sa istima i da su iste razumjeli, ukoliko koriste bilo koji dio web stranice www.shoptel.ba, kao i da prihvataju korištenje sadržaja web stranice www.shoptel.ba isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Pravo Korištenja web stranice www.shoptel.ba lično je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten djelovati u ime i za račun drugih fizičkih ili pravnih osoba.

Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti korisničkih imena (username) i lozinki (passworda), na onim mjestima na web stranici www.shoptel.ba gdje isti kao takvi postoje i koriste se.

Pin d.o.o. ovim putem upoznaje Krajnje korisnike da može doći do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Pin d.o.o., te shodno tome prihvataju da kompanija Pin d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija putem interneta. Krajnji korisnik se slaže i također prihvata da pristup web stranici www.shoptel.ba može biti prekinut, privremeno nedostupan ili isključen.

Glavne osobine i upotrebne vrijednosti proizvoda (robe) mogu se pronaći na web stranici www.shoptel.ba i prodajna cijena proizvoda (robe) je izražena u KM – konvertibilnim markama i naznačena je uz svaki artikal uz obavještenje o svim eventualnim dodatnim troškovima za potrošača, ukoliko oni postoje, uključujući troškove dostave i poreze (PDV). Više o cijenama možete pročitati niže u tekstu ovih Uslova/Obavještenja pod podnaslovom Cijene.

Iskazane cijene mogu ali i ne moraju uključivati trošak dostave koji se plaća dostavnoj službi koja dostavlja proizvode (robu) naručenu putem web stranice www.shoptel.ba. Više o troškovima dostave možete pročitati niže u tekstu ovih Uslova/Obavještenja.

Potrošač (proizvode) robu koju kupuje putem web stranice www.shoptel.ba može platiti gotovinski prilikom isporuke – pouzećem ili kartičnim plaćanjem preko stranice www.shoptel.ba.

Pin d.o.o. isporučuje proizvode isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Rok isporuke proizvoda (robe) iznosi najmanje 48 sati od dana potvrđene narudžbe, a najkasnije 7 radnih dana. Trgovac zadržava pravo da prije otpreme robe Kupcu putem dostavne službe telefonski provjeri tačnost podataka koji je Kupac dao prilikom narudžbe. U slučaju da su podaci pogrešni ili netačni, da je kupac nedostupan na dati broj telefona ili mobitela, Trgovac je ovlašten narudžbu otkazati.

Nakon potvrđivanja narudžbe od strane Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača) pristiskom na dugme NARUČITE smatra se da je zaključen ugovor na daljinu između Pin d.o.o. – kao Trgovca i Krajnjeg korisnika kao kupca/potrošača čime Krajnji korisnik kao kupac/potrošač preuzima obavezu plaćanja naručene robe, troškova dostave, kao ostale obaveze utvrđene ovim Uslovima na koje pristaje.

Pin d.o.o. je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ukoliko prethodnom provjerom ustanovi da se radi o zloupotrebi ličnih podataka, lažnim podacima, imenu, prezimenu, adresi, broju telefona.

U slučaju da su podaci pogrešni ili netačni, da je kupac nedostupan na dati broj telefona ili mobitela, Trgovac je ovlašten narudžbu otkazati, odnosno jednostrano raskinuti ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane društva Pin d.o.o. iz nekog od prethodno navedenih razloga isto će poslati obavijest o raskidu ugovora putem e-mail adrese koju je Krajnji korisnik (kupac/potrošač) naveo.

Svako neispunjenje obaveza od strane ugovornih strana do kojih je došlo usljed više sile ili bez njihove krivice se neće smatrati opravdanim razlozima za raskid ugovora.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor u pismenoj formi (dostavljanjem e-maila na adresu info@shoptel.ba prije nego što pošiljka bude otpremljena. Pismena obavijest o raskidu koja bude zaprimljena nakon otpreme pošiljke je bez pravnog dejstva i ugovor na daljinu se smatra punovažnim i obavezuje Trgovca i Potrošača u skladu sa ovim Uslovima.

U slučaju da želite napraviti ispravku potvrđene narudžbe, isto je moguće ukoliko dostavite obavjest na e-mail info@shoptel.ba i ukoliko roba nije predata službi na dostavu.

U slučaju odbijanja isporuke robe od strane Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača), smatrat će se da je Krajnji korisnik (potrošač/kupac) jednostrano raskinuo ugovor, te je društvo Pin d.o.o. ovlašteno od Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača) potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom robe (trošak dostave i vraćanja proizvoda), manipulacijske troškove, te izmaklu dobit.

Prihvatanjem ovih Uslova Krajnji korisnik (kupac/potrošač) izjavljuje da je upoznat da je društvo Pin d.o.o. ovlašteno svaku zloupotrebu ličnih podataka ili sistema za naručivanje, unošenje lažnih podataka za dostavu, te nepreuzimanje naručene robe, prijaviti nadležnim organima, te potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom proizvode, manipulacijske troškove, te izmaklu dobit.

U slučaju da za određene proizvode (robu) postoji garancija i garantni rok, Trgovac će kupcu zajedno sa proizvodom isporučiti garantni list sa navedenim garantnim rokom, isti će biti naznačen u opisu konkretnog proizvoda (robe), kao i ostale usluge ako Trgovac iste pruža poslije prodaje konkretnog proizvoda (robe).

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon), broj narudžbe i broj fiskalnog računa na adresu info@shoptel.ba i opišete kakav problem imate. Više o načinima, rokovima i proceduri za upućivanje i rješavanje reklamacija možete više pročitati niže u tekstu.

U slučaju da nakon prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana od dana prijema robe. Više o pravu na odustanak od ugovora na daljinu možete pročitati niže u tekstu ovih Uslova/Obavještenja.

Pojedinačne ponude (cijene) vrijede neodređeno vrijeme, odnosno do njihovog opoziva ili do datuma kada je isti naznačen u ponudi ili uz cijenu

Sve eventualne nesporazume, ugovorne strane, tj. Pin d.o.o. kao Trgovac i kupac (potrošač) pokušat će riješiti mirnim putem. Ukoliko mirno rješenje spora izostane, kupac (potrošač) je saglasan da je za rješavanje istog nadležan Sud u Sarajevu, što prihvatanjem ovih Uslova, između ostalog, potvrđuje.

Potrošač je saglasan da se na sve situacije koje nisu regulisane ovim Uslovima, primjenjuju relevatne odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH, Zakona o obligacionim osnosima FBiH i drugi relevantni i primjenjivi propisi (materijalno pravo).

Pin d.o.o. se obavezuje da podatke o kupcu (potrošaču) neće saopćiti trećoj strani, osim Trgovcu i dostavnoj službi u pisanoj formi.

Prihvatanjem ovih Uslova, Krajnji korisnik (kupac/potrošač) izričito izjavljuje da je lice starije od 18 godina, odnosno da ima punu poslovnu sposobnost, odnosno saglasnost svog zakonskog zastupnika za zaključenje pravnih poslova, uključujući i zaključenje ugovora na daljinu.

Društvo Pin d.o.o. upozorava svoje cijenjene Kupce:
– da ugovor na daljinu u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobnog lica mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici,
– da lica sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu sklopiti ugovor na daljinu samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

Društvo Pin d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, da izmijeni ove Opće uslove poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Nastavkom korištenja web stranice i nakon objave novih, izmijenjenih, Općih uslova poslovanja i/ili Izjave o privatnosti na web stranici www.shoptel.ba, smatra se da je Korisnik upoznat sa Općim uslovima korištenja, odnosno sa Izjavom o privatnosti i njihovim izmjenama, da je sa istima saglasan i da iste prihvata.

Korištenjem web stranice smatra se da Krajnji korisnici iskazuju svoje slaganje sa Općim uslovima poslovanja/Uslovima korištenja, te iskazuju svoj pristanak na korištenje web stranice www.shoptel.ba u skladu sa istima.

Smatra se da su Krajnji korisnici pročitali ove Uslove, da su upoznati sa istima i da su iste razumjeli, ukoliko koriste bilo koji dio web stranice www.shoptel.ba, kao i da prihvataju korištenje sadržaja web stranice www.shoptel.ba isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Cijene

Cijene na stranici www.shoptel.ba su izražene u konvertibilnim markama (KM), i to izražene kao bruto, odnosno krajnja cijena prema kupcu, osim ako na stranici www.shoptel.ba nije drugačije navedeno. Cijene su podložne korekcijama u skladu sa poslovnom politikom Pin d.o.o.

U svakom slučaju, Kupac/Potrošač će moći kupiti robu/proizvode po cijeni istaknutoj na web stranici www.shoptel.ba koja je aktualna i važeća u trenutku kupovine.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, koja može biti uzrokovana pogrešnim funkcionisanjem informacijskog sistema.

Takve situacije su vanredne i izvan kontrole Pin d.o.o. i za njih se Društvo unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Mogućnost kupovine proizvoda (robe) uz posebne cjenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici www.shoptel.ba u sklopu ovih Uslova.

Sve akcije i popusti se međusobno isključuju, tj. ne mogu se akumulirati, ukoliko nije drugačije definisano u obavijesti o konkretnoj akciji/cjenovnim pogodnostima i/ili posebnim prodajnim podsticajima (akcijska prodaja).

Pin d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, kompanija Pin d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je prošao rok.

Veze sa drugim web lokacijama

Veze na www.shoptel.ba stranici ka eksternim web stranicama su obezbijeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustit ćete www.shoptel.ba stranicu.

Pin d.o.o. ne kontroliše eksterne stranice i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od eksternih web stranica koje su povezane sa ovom www.shoptel.ba stranicom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Izbor proizvoda i narudžba

Da biste realizirali kupovinu na www.shoptel.ba stranici ne morate biti registrovani korisnik, ali je poželjno da se registrujete i pratite svoje narudžbe ili primate na mail obavijesti o posebnim pogodnostima.

Proces registracije je veoma jednostavan i od Vas zahtjeva samo osnovne lične podatke. Na vrhu svake stranice nalazi se padajući meni sa kategorijama proizvoda. Izborom neke od kategorija otvorit će se stranica sa izlistanim proizvodima. Ukoliko ste izlistali grupu proizvoda koja Vas interesuje, dodatne informacije o konkretnom proizvodu možete vidjeti klikom na sliku ili naziv proizvoda. Prilikom pregleda proizvoda koji su dostupni za kupovinu, primjetit ćete da postoji dugme “DODAJ U KORPU”.

Kada kliknte dugme “DODAJ U KORPU” bit ćete obaviješteni da se proizvod nalazi u Vašoj korpi. Moguće je više puta dodati isti proizvod u korpu.

Dodavanjem proizvoda u korpu ne rezervišete proizvod, isti je i dalje dostupan drugim korisnicima i imaju mogućnost da ga kupe.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada ste uspješno kreirali narudžbu i dobili broj narudžbe putem emaila, osim u slučaju odabira opcije plaćanje pouzećem gdje se Vaša narudžba smatra potvrđenom tek nakon administracija Pin d.o.o. provjeri sve unesene podatke.

Sadržaj korpe

U svakom trenutku omogućen Vam je pregled svih proizvoda koje želite da kupite. Jednostavnim klikom na ikonicu korpe u gornjem desnom uglu sajta otvarate stranicu na kojoj su prikazani svi proizvodi spremni za kupovinu. Veoma lako možete obrisati proizvode iz korpe ili povećati količinu željenih proizvoda do količine kojom www.shoptel.ba raspolaže u trenutku plasiranja Vaše narudžbe.

Naručivanje proizvoda iz korpe

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama (KM).

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac robu odabere te potvrdi način plaćanja.

Kada ste spremni da izvršite kupovinu potrebno je samo da na vrhu stranice u desnom uglu kliknete na ikonu korpe prilikom čega će vam se prikazati sadržaj sa svim artiklima koje ste unijeli u korpu. Biće Vam zatraženo da unesete podatke u formular koji popunjavate svaki put ukoliko niste izvršili registraciju. Ukoliko se registrujete taj formular popunite samo jednom, a svaki naredni put dovoljno je samo da se ulogujete na svoj nalog. Nakon toga otvoriće se stranica za zaključenje kupovine.

Ukoliko ste se predomislili u vezi kupovine, artikle možete izbaciti iz korpe klikom na dugme “x” pored proizvoda. Također možete povećati ili smanjiti količunu artikala sa oznakama (+) i (-), nakon čega je potrebno da kliknete na dugme “AŽURIRAJ KORPU”. Pretraživanje možete nastaviti i dodavati druge proizvode. Na vašu korpu se možete vratiti sa svake stranice klikom na ikonu korpe u gornjem desnom uglu.

Bitno je naglasiti da dodavanjem u Korpu ne rezervišete artikle, te se može desiti da artikli budu u međuvremenu rasprodani ili dostupni u manjoj količini od željene, u slučaju da dugo čekate na realizaciju kupovine.

Odabir načina plaćanja

Narudžbu možete platiti na ispod navedene načine:

– plaćanje pouzećem – plaćanje gotovinom prilikom dostave ili

– kartično na stranici www.shoptel.ba.

Plaćanje se vrši isključivo gotovinom u domaćoj valuti (KM).

Završetak naručivanja

Klikom na dugme POTVRDI NARUDŽBU/NARUČITE, prikazat će Vam se obavještenje o uspješno poslanoj narudžbi.

Na e-mail adresu koju ste upisali u formular, nakon narudžbe ćemo Vam poslati potvrdu za poručene artikle.

Izmjena potvrđene narudžbe

U slučaju da Kupac želi napraviti izmjenu/ispravku već potvrđene narudžbe, isto je moguće ukoliko Kupac dostavi obavijest o tome na e-mail info@shoptel.ba ili putem telefona 033 86 44 56 i ukoliko Prodavač robu nije već predao službi na dostavu. Nakon što dostavna služba preuzme robu za dostavu, izmjene narudžbe nisu moguće i na snazi ostaju obaveze iz zaključenog Ugovora na daljinu.

Povrat robe i povrat sredstava

U slučaju da nakon prijema robe Potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana od dana prijema robe.

Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od zaključenog ugovora na daljinu u roku od 15 dana. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Da bi realizirao svoje pravo na odustanak od zaključenog ugovora, potrebno je da Potrošač pošalje Izjavu o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu putem e-maila na adresu info@shoptel.ba.

Izjava o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu mora sadržavati broj narudžbe i fiskalnog računa, naziv i šifru artikla koji se vraća, te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat, mora biti potpisana od strane kupca/potrošača. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana Trgovcu putem e-maila.

Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnoj i neoštećenoj ambalaži, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun. Poručeni artikal nije moguće vratiti ukoliko je korišten.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao Izjavu o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Povrat sredstava će se Potrošaču izvršiti nakon prijema proizvoda i to nakon što se utvrdi da je vraćeni proizvod ispravan, neoštećen i da se nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, ili ako se pak proizvode ne nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, odbit će se povrat i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema povrata proizvoda od Potrošača.

U svakom slučaju, povrat sredstava se vrši bezgotovinski, na tekući račun Potrošača.

U slučaju odustajanja od zaključenog ugovora na daljinu, Potrošač nadoknađuje trošak vraćanja proizvoda, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Osim navedenog, prihvatanjem Općih uslova poslovanja Krajnji korisnik (kupac/potrošač) je saglasan da mu se ne izvrši povrat iznosa dostave, jer se radi o realnim troškovima koje je Trgovac imao u vezi sa realizacijom ugovora na daljinu i koji predstavljaju naknadu za izvršenu uslugu dostave – isporuke koja se plaća kurirskoj službi, neovisno o proizvodu i koja je nepovratna.

Krajnji korisnik (kupac/potrošač) ne može odustati od zaključenog ugovora na daljinu u slučaju kada se radi:
– o prodaji robe kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod (npr. prednarudžbe, avansne uplate itd.);
– o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti, a koje su naznačene uz svaki od proizvoda.

Uopćeno

Pin d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje web stranice www.shoptel.ba. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine. Usluge koje Vam pruža www.shoptel.ba online trgovina ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Pin d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Izjava o privatnosti - politika privatnosti

Politika privatnosti – izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uslova poslovanja.

Shoptel logotip, boja, vizuelni identitet i naziv su zaštićeni logotipi kompanije Pin d.o.o. U slučaju povrede logotipa Pin d.o.o. zadržava pravo da u vezi sa navedenim kršenjima poduzme mjere u skladu sa relevantnim i primjenjivim propisima u BiH.

Svako neovlašteno korištenje tekstova, video, foto i drugih sadržaja smatrat će se kršenjem autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva društva Pin d.o.o. i u skladu s istim Društvo zadržava pravo da u vezi s navedenim kršenjima poduzme mjere u skladu sa relevantnim i primjenjivim propisima u BiH.