Korištenjem web stranice www.shoptel.ba fizička lica daju izričitu saglasnost Društvu Pin d.o.o. da prikuplja i obrađuje lične podatke u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) i to u sljedeće svrhe: Online kupovina – zaključenje i realizacija ugovora na daljinu.

Korištenjem web stranice – online prodavnice www.shoptel.ba, fizička lica – Potrošači daju izričitu saglasnost Društvu Pin d.o.o. kao Kontroloru ličnih podataka za prikupljanje i obradu njihovih ličnih podataka koje učine dostupnim registracijom ili u svrhu realizacije zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke kupljenih proizvoda (robe) na web stranici www.shoptel.ba, koja je vlasništvo Kontrolora radi obavljanja online kupovine, odnosno zaključenje ugovora na daljinu.

Fizička lica koja svoje lične podatke učine dostupnim registracijom ili obavljaju kupovinu putem www.shoptel.ba, web stranici Kontrolora daju izričitu saglasnost Društvu da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:
– IP adresa;
– ime i prezime;
– adresa stalnog ili privremenog boravka i adrese za dostavu;
– telefonski broj/broj mobitela;
– e-mail adresa;
– kolačići.

Fizička lica – Potrošači su saglasni da Društvo Pin d.o.o. kao Kontrolor može njihove lične podatke obrađivati u svrhu realizacije zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe (proizvoda).

Prihvatanjem ovih Uslova, te Izjave o privatnosti koja je sastavni dio istih, Korisnik je saglasan da Kontrolor dostavnoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja, odnosno adresu i mjesto za dostavu ako je ista drugačija od adrese stanovanja i broj telefona ili broj mobitela, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Registracijom radi obavljanja online kupovine putem web stranice www.shoptel.ba koja je vlasništvo Pin d.o.o., Kontrolora, fizičko lice daje saglasnost za to da ovlaštena lica u okviru Društva ličnim podacima slobodno pristupaju i iste obrađuju u prednje navedene svrhe.

Fizička lica koja svoje lične podatke učine dostupnim registracijom na web stranici Kontrolora daju izričitu saglasnost Društvu da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:
– IP adresa;
– ime i prezime;
– adresa stalnog ili privremenog boravka i adrese za dostavu;
– telefonski broj/broj mobitela;
– e-mail adresa;
– kolačići;
– vrijeme i datum registracije;
– arhiva komunikacije s internet trgovinom.

Prihvatanjem ovih Uslova, te Izjave o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da Kontrolor dostavnoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, email adresa, adresa i mjesto stanovanja i broj telefona, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počevši od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka.